U bent hier: startpagina » nieuws » 788

SPORTPARK ODOORN – VERVOLG

In een vorig nummer heb ik u bijgepraat over de ontwikkelingen rond een nieuw (?) sportpark in Odoorn. Ik heb toen aangeven dat er nog één bijeenkomst tussen het onderzoeksbureau en de klankbordgroep in begin maart zou plaats vinden en dat
vervolgens een rapport aan de gemeente zou worden aangeboden. Naderhand is
gebleken dat er nog een tweede bijeenkomst zou moeten plaats vinden en dat is
inmiddels gebeurd.

Het onderzoeksbureau Eelerwoude heeft de opdracht een onderzoek te doen naar mogelijk locaties voor een sportpark en om de voor- en tegens van deze locaties op een rij te zetten. De gemeente heeft in de opdracht aangegeven dat er voor de
gemeente iets te kiezen moest zijn en dus moesten er meerdere locaties in beeld
worden gebracht. Er ligt nu een zogeheten Eindnotitie Locatieonderzoek sportpark Odoorn op tafel en dat is inmiddels aan het gemeentebestuur aangeboden. Aan de zijlijn heb ik de totstandkoming van deze eindnotitie kunnen volgen, vooral dankzij de terugkoppeling van Henk Gortmaker, een van de leden van de klankbordgroep.

Er is nog wel enig water door de Rijn gestroomd voordat het rapport in deze
eindversie tot stand kwam, met name omdat de adviesbureau bleef hameren op haar opdracht om 4 locaties in beeld te berengen.

De klankbordgroep had in eerste instantie al aangegeven dat in haar opvatting
1 locatie voldoende was, omdat alleen daarvoor draagvlak bestond, maar men hield vast aan de opdracht. Een in mijn ogen zeer belangrijke zinsnede in het rapport is dan ook de volgende, waarbij ik wel wil opmerken dat het rapport op dit moment nog niet openbaar is (dat is natuurlijk wel logisch, de opdrachtgever hoort wel als eerste kennis te krijgen van een rapport, het is natuurlijk niet zo transparant als een
kabinetsformatie!).

In het rapport is letterlijk het volgende weergegeven:
“Vanuit de klankbordgroep is meegegeven dat er alleen draagvlak is voor uitbreiding/renovatie op de locatie Hammeersweg en nieuwbouw onwenselijk is”.

Het rapport begint op basis van een gebiedskenmerkenkaart met de conclusie dat het landschap rond Odoorn vooral kenmerkt wordt door de grote openheid. Deze openheid wordt eigenlijk alleen doorsneden door de verbindingswegen met de omgeving en door hier en daar een bosschage. De openheid verschilt wel als het gaat om de gebieden grofweg in het zuidwesten en het noordoosten. Ik citeer nog een keer:
“Tegenwoordig heeft het dorp Odoorn zich sterk uitgebreid in de richting van de jonge heideontginningen.
Er is sprake van een groene dorpsrand die overgaat in een weids, open en licht glooiend landschap”

In het rapport is een viertal locaties onder de loep genomen, te weten het huidige sportpark aan de Hammeersweg, een variant daarop verder naar het zuiden –  Kerkakkersweg genoemd, de Dennenweg en de Schaapstreek. De variant Kerkakkersweg kenmerkt zich vooral door de ontsluiting vanaf de Hoofdstraat via het gelijknamige zandpad aan de zuidkant van de voormalige boerderij van de familie Beuving. De locaties zijn beoordeeld op een aantal criteria, gebaseerd op 5 hoofdthema ‘s:

-Landschap en cultuur
-Cultuurhistorie en archeologie
-Draagvlak
-Infrastructuur
-Tijd en kosten

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 14 criteria en die hebben ook nog ten opzichte van elkaar een bepaald gewicht gekregen. Ik zal u dit verder besparen, misschien ook wel omdat ik het allemaal niet helemaal meer kon volgen, maar uiteindelijk is een tabel ontstaan, waaruit het bureau conclusies trekt en aanbevelingen formuleert.

Om een lang verhaal kort te maken adviseert het bureau het volgende. Twee locaties krijgen een duidelijke voorkeur, Hammeersweg en de zuidelijke variant Kerkakkersweg. De eerste onderscheidt zich positief op bijna alle aspecten, behalve als het gaat om infrastructuur (ontsluiting en parkeren). De laatste zou de nadelen van het huidige sportpark op dit punt kunnen oplossen.

Een combinatie van beide  varianten – handhaving van het huidige sportpark met ontsluiting via de Kerkakkersweg - wordt afgeraden, omdat dit tot leidt tot opoffering van grote lengtes aan zandwegen in het buitengebied en tot hoge kosten. Dan kiest het rapport in zijn aanbevelingen voor het optimaliseren en toekomstbestendig maken van het hele sportpark door het realiseren van de variant Kerkakkersweg.

Eén zinsnede uit het rapport wil ik u niet onthouden:
“De mogelijkheden ten aanzien van de verkoop van vrijkomende gronden als dekking van de inrichtingskosten zijn hierin niet afgewogen!”

Deze enigszins cryptische zin uit de conclusie van de vergelijking van de 4 locaties laat blijkbaar ruimte over voor andere overwegingen door het gemeentebestuur. Dit aspect is in de hele discussie tot nu toe nooit aan de orde geweest, het lijkt een beetje op het fenomeen van “de olifant in de kamer”. Iedereen weet dat hij er is, maar niemand spreekt erover!!

Hoe gaat het nu verder?
De gemeente zal nu aan de hand van dit rapport en het eerdere rapport van het bureau Hollema (het rapport dat vorig jaar digitaal is gepresenteerd en dat toch enige onrust in delen van het dorp leidde) een standpunt gaan formuleren.
Dat zal in eerste instantie door het college van burgemeester en wethouders worden gedaan en dat zal dat vervolgens aan de gemeenteraad ter definitieve besluitvorming voorleggen. In dat traject zal uiteraard openbaarheid van zaken worden gegeven - we zijn immers buitengewoon transparant geworden in Nederland en dus ook in Odoorn -, dus dat wordt een kwestie van het volgen van de media.

Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden volgen daarna natuurlijk ook nog allerlei procedures, bijvoorbeeld het wijzigen van bestemmingsplannen en daarbij komen belanghebbenden ook weer aan bod. Op dat moment worden het wellicht wel andere discussies, althans discussies met een andere toonzetting.

Zoals ik altijd al zeg: ”Het is allemaal afwachten, we moeten maar kijken!!!!”.

Theo Zondag.

geplaatst op: 25/04/2021

Terug naar het nieuwsoverzicht