U bent hier: startpagina » nieuws » 780

SPORTPARK ODOORN

U zult zich waarschijnlijk wel afvragen, wat gebeurt er eigenlijk rond het nieuwe of oude sportpark Odoorn? Vorig zomer gaf dit op zijn minst enige reuring en nu horen we er niets meer van! Dat was ook onze indruk, maar gelukkig is er na enig zoeken en met de benodigde medewerking van sommige betrokkenen wel enige informatie te vinden. De gemeente Borger Odoorn communiceert niet echt actief, ik kreeg het persbericht van juli 2020 vandaag (opnieuw) toegestuurd, maar dan wel de definitieve versie! In dit persbericht werd een locatie-onderzoek aangekondigd. Begin dit jaar kreeg ik van Henk Gortmaker, een van de leden van de app-groep van bezorgde dorpsgenoten, het bericht dat hij door de gemeente was benaderd om zitting te nemen in een klankbordgroep. Deze moet dit onderzoek (door een extern bureau) begeleiden. Formeel was hij op persoonlijke titel benaderd en dat gold ook voor een deel van de andere leden van deze groep. Tot deze groep behoren ook vertegenwoordigers van HOC, (de voorzitter) en TC OKKO in de persoon van Peter Seegers. Daarnaast een tweetal leden dat min of meer via Dorpsbelangen door de gemeente is aangetrokken, maar dat nadrukkelijk niet namens Dorpsbelangen optreedt.

Het gaat dan om de heren Henk Schippers en Kees Drijfholt. Omdat het hier om een sportpark voor de hele noordwestelijke hoek van de gemeente gaat (dus inclusief de dorpen Exloo, Valthe, Klijndijk en Odoornerveen) zijn ook de tennisclub van Valthe en de voetbalclub Valther Boys bij het proces betrokken. De tennisclub heeft input geleverd, de voetbalclub is om voor mij onduidelijke redenen na de eerste sessie van het overleg afgehaakt. Het valt op dat ODO, ook een van de “bewoners” van het bestaande sportpark, niet in het verhaal voorkomt. Ik heb geen idee waarom dat zo is. Ondanks het feit dat er op dit moment nog geen voldragen rapport van het externe bureau op tafel ligt (in maart volgt nog een vergadering van het bureau, een kernteam vanuit de gemeente en de klankbordgroep), leek mij dit wel een moment om er wel al iets van op te schrijven. Volgens een betrokken (top)ambtenaar van de gemeente is er niets geheims aan de advisering tot dusver of aan de gang van zaken, dus dat scheelt. Aan de hand van de inhoudelijke standpunten van diverse partijen gaat het bureau een advies aan burgemeester en wethouders opstellen, waarbij ze kort gezegd, een viertal mogelijke locaties nader onder de loep nemen. De opdracht aan het bureau is dat het gemeentebestuur straks in elk geval iets te kiezen heeft. Naast het tweetal bekende locaties, het huidige sportpark
(met wellicht aanpassingen of mogelijke uitbreidingen en ander ontsluitingen) en een nieuw sportpark aan de Dennenweg, is nog een tweetal locaties in beeld gebracht. In een eerdere verkenning van het bureau was overigens een 9-tal locaties in beeld, één daarvan was de “sloop” van het SIVO bos, de variant Dennenweg West. Deze variant is inmiddels gesneuveld, ik was persoonlijk ook geen voorstander. 

Het tweetal uiteindelijk toegevoegde locaties betreft een locatie ten noordwesten van de Exloërweg, net voorbij het ietwat rommelige terreintje rond het schuurtje aldaar en 17 een terrein ten noordwesten van de begraafplaats, aan de rechterkant van de Schaapstreek. Van deze 4 locaties heeft het bureau de voor- en nadelen op een rij gezet.
Daarbij ging het onder meer om de landschappelijke waarde, de mogelijke archeologische waarde, de ontsluiting en de parkeermogelijkheden, de toekomstwaarde (mogelijke uitbreiding), het imago voor de gemeente (Cittaslow), de mate van overlast voor aanwonenden, draagvlak, de termijn waarop het gerealiseerd kan worden, het financiële aspect en misschien vergeet ik er nog wel een paar. De leden van de klankbordgroep hebben unaniem geadviseerd om alleen de variant(en) op de huidige locatie aan de Hammeersweg verder te onderzoeken. Een van de leden gaf aan dat hij het van belang vond dat de klankbordgroep-leden uit Odoorn vanuit verschillende visies en afwegingen tot dezelfde voorkeurlocatie zijn gekomen. Ze hebben daarvoor vrijwel dezelfde, maar af en toe ook variërende, argumenten.
De grootste gemene deler is de aantasting van het landschap, zoals de openheid en het recreatieve belang daarvan, ook voor ons als bewoners. In de huidige Corona tijd is dat wel gebleken! Voor de oostkant van ons dorp geldt dit,
zo mogelijk nog in sterkere mate, maar het geldt absoluut voor alle genoemde varianten (behalve de huidige locatie). Sommige deelnemers hebben specifieke argumenten. HOC wil vooral snelheid in het proces en voorziet dat het gebrek aan draagvlak tot ellenlange procedures gaat leiden. Bovendien wil men eigenlijk graag op de huidige locatie blijven. Voor OKKO is vooral van belang dat men enige jaren geleden eigenaar is geworden van de ondergrond van hun complex op de huidige locatie en dat men ook verder helemaal niet weg wil. Verder willen beide clubs graag gezamenlijk gebouwen benutten. Er is door anderen aangevoerd dat de natuur- en landschapsontwikkelingen zich de laatste tientallen jaren aan de oostkant van het dorp heeft afgespeeld en de meer grootschalige bedrijfsmatige en of agrarische ontwikkelingen aan de westkant. Daarbij moet nogmaals worden opgemerkt dat de leden van de klantbordgroep geen derde of vierde locatie hebben willen aanwijzen naast de twee oorspronkelijk door de gemeente en het bureau aangedragen locaties. Het financiële aspect is ook nog aangevoerd. In de afweging tussen nieuwbouw en renovatie kan dat een niet onbelangrijke factor zijn. Ik heb u niet uitputtend op de hoogte kunnen brengen van de inhoudelijke afwegingen, maar het leek mij wel goed u enigszins op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken. Zoals gezegd, in maart is er weer overleg, de woordvoerder van de gemeente heeft toegezegd dat de gemeente dan ook met mededelingen komt en dat de rapportages dan openbaar zullen worden gemaakt. We mogen aannemen dat dit niet het geval zal zijn voordat het college van burgemeester en wethouders een standpunt heeft ingenomen.
Dat zal moeten resulteren in een voorstel aan de gemeenteraad en dan is uiteraard ook de burgerij weer aan zet.

We blijven het volgen!

Theo Zondag

geplaatst op: 27/02/2021

Terug naar het nieuwsoverzicht