U bent hier: startpagina » nieuws » 762

(NIEUW?) SPORTPARK

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan, er is enige reuring ontstaan in ons dorp over de mogelijke komst van een nieuw sportpark aan de Dennenweg of een renovatie van het bestaande sportpark (en misschien zijn er nog wel meer alternatieven). Als redactie van de dorpskrant kunnen we natuurlijk niet om dit onderwerp heen – het houdt immers de gemoederen hier en daar wel bezig – aan de andere kant is het lastig hierover een volkomen objectief verhaal te schrijven. Vergelijk het maar met de positie waarin Dorpsbelangen zich bevindt. Ook voor mij persoonlijk is dat niet eenvoudig, ik heb privé een duidelijke opvatting, sterker nog, ik ben een actieve actievoerder tegen de variant nieuwbouw aan de Dennenweg. Dat is deels ingegeven door vrees voor overlast, maar ook door andere, meer algemene argumenten.

Toch wil ik proberen met gepaste afstand iets te schrijven. Daar komt nog bij dat mijn echtgenote Janny Hofsteenge raadslid is in onze gemeente, haar positie is op dit punt waarschijnlijk nog lastiger. De oorspronkelijke plannen zijn al uit 2016, toen ging het onder meer over het mogelijk realiseren van een Multi Functionele Accommodatie (MFA), waar de school bij betrokken zou zijn, een nieuwe sportzaal, misschien een bibliotheek en wellicht ander functies. Dat zou dan gecombineerd moeten worden met een nieuw sportcomplex aan de Dennenweg, dat was immers in de buurt van de school en een verbeterd sportpark was een lang gekoesterde wens van vooral de voetbalclub. Naast vele anderen was ook Dorpsbelangen bij dit initiatief betrokken. De bestaande accommodatie op het Harm Kuiper sportpark was toen al sterk verouderd. Deze plannen zijn niet verder gekomen omdat de school na de laatste verbouwing een nog zeer hoge boekwaarde had en er inmiddels een vorm van een dorpshuisfunctie in het Klankholt van ODO was gerealiseerd.

Dit voorjaar kwam een aangepast, uitgekleed plan voor nieuwe sportvelden vanuit de gemeente aan de orde, waarbij alleen de sportvoorzieningen nog in beeld waren. Dit past in het beleid van de gemeente om in elk van de vier leefgebieden van de gemeente de voorzieningen, waaronder die voor de sport, te concentreren op één plaats, in dit geval Odoorn. In de andere drie leefgebieden is dat inmiddels gebeurd. Dat betekent onder meer dat de voetballers van Valther Boys zich zouden moeten aansluiten bij de al sinds 2013 bestaande combinatie van Exloo en Odoorn, HOC en dat ook de tennissers uit de dorpen Exloo en Valthe in Odoorn zouden moeten gaan spelen. De plannen van de gemeente zijn eerst in Exloo en Valthe gepresenteerd en toen dat ook in Odoorn zou gaan plaatsvinden was de Corona-crisis net uitgebroken en kon een geplande bijeenkomst niet doorgaan. Uiteindelijk heeft een dergelijke bijeenkomst eind juni op digitale wijze plaats gevonden en kon Odoorn kennis nemen van de plannen. Deze plannen werden toegelicht door wethouder Wind en hij gaf daarbij aan dat de gemeente geen voorkeur had voor een van beide varianten, te weten nieuwbouw aan de Dennenweg of renovatie van het bestaande sportpark. Uit een daarbij gepresenteerd rapport van een extern bureau bleek dat de variant nieuwbouw aan de Dennenweg ongeveer
€ 2,5 miljoen duurder was. Er werd ook duidelijk door de wethouder aangegeven dat ook op de bestaande locatie nieuwbouw van bijvoorbeeld kleedkamers en een clubgebouw mogelijk was en dat in beide varianten de clubs voor de kosten van hun clubgebouw(en) moeten opdraaien.

Over de (her)invulling van de vrijkomende locatie van het bestaande sportpark werd nadrukkelijk gezegd dat die nog volledig open was. De presentatie leidde op zijn zachtst gezegd tot enige opwinding in het dorp en met de huidige digitale hulpmiddelen is een whatsapp- actiegroep dan snel samengesteld. Ter zijde, je ziet dan ook deelnemers zeer snel toetreden en ook zich snel weer terugtrekken. Wat daarvan de achtergrond is, is mij niet duidelijk geworden, waarschijnlijk het gemak van de muisklik. Het een het ander leidde tot een flink aantal reacties richting de gemeente en de verschillende raadsfracties. Helaas was vanaf de moment de betrokken wethouder enige tijd uit de running en ging vrijwel iedereen met vakantie. Eind augustus kwam het geheel weer op gang en kwam het onderwerp weer op de verschillende agenda ‘s. Uit eigen ervaring weet ik dat er gesprekken zijn gevoerd met een meerderheid van de verschillende raadsfracties, met als resultaat dat het onderwerp in elk geval politiek ging leven. Als we er vanuit mogen gaan dat daar uiteindelijk de besluiten worden genomen door de door ons gekozen volksvertegenwoordigers, is dat in elk geval als een positieve ontwikkeling te beschouwen.

Te hopen valt in elk geval dat hiermee wordt bereikt dat de discussie wegblijft uit de sfeer van geruchten, roddels, achterklap en verdachtmakingen. In mijn privé-waarneming is dat toch wel een beetje een Oringer, misschien Drentse, manier om dergelijke discussies te voeren. Inmiddels zijn er door de PvdA fractie raadsvragen gesteld over het proces tot dusver en is, kort voor de beantwoording daarvan, in Week In Week Uit, een interview met wethouder Wind gepubliceerd, waarin hij de plannen en de gang van zaken tot dusver heeft toegelicht. Daarbij is ook aangegeven dat de betrokkenen bij het vervolg zullen worden betrokken. Verder is een zogenaamd locatie onderzoek aangekondigd, waarbij ook nog andere locaties aan de orde zouden kunnen komen. Merkwaardig genoeg werd het college en /of de wethouder door een aantal fracties gecomplimenteerd met de aanpak en de communicatie, persoonlijk zou ik daar toch, gelet op de gang van zaken tot dusver, op zijn minst vraagtekens bij willen plaatsen. Er hebben als uitvloeisel daarvan gesprekken plaatsgevonden met de betrokken sportverenigingen, daarbij is ook Dorpsbelangen betrokken geweest. Daarbij is in elk geval vanuit HOC en OKKO aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar renovatie van het huidige sportpark. Het Dagblad van het Noorden heeft hier zelfs twee keer in een identiek artikel gewag van gemaakt. Door HOC is aangegeven dat vooral de factor tijd doorslaggevend is, terwijl er bovendien bij de betrokkenen verschillende beelden hebben bestaan over het begrip renovatie van het huidige sportpark. Men dacht dat het dan ging om een paar nieuwe tegeltjes en een likje verf, in mijn woorden. Dit beeld is waarschijnlijk ontstaan tijdens een zogeheten ledenraadpleging (volgens ingewijden geen ledenvergadering!) van HOC, waarbij de plannen zijn gepresenteerd. Voor alle duidelijkheid, deze presentatie was niet door de gemeente!

Het leidde tot een stemming onder de leden waarbij een meerderheid voor nieuwbouw aan de Dennenweg koos. Vooralsnog moeten we erop vertrouwen dat het aangekondigde locatie-onderzoek meer duidelijkheid gaat brengen en dat daarbij ook alle levende opvattingen – over welke locatie dan ook – aan bod en uit de verf komen. We zijn daar uiteindelijk allemaal zelf bij, daarbij is het wel te hopen dat er door alle partijen open kaart wordt gespeeld en dan bedoel ik niet alleen politieke partijen. Er zijn dorpen, zelfs in deze gemeente, waar gedoe rond een sportpark tot serieuze problemen heeft geleid. Dat zouden wij toch zeker niet moeten willen!!

Wordt vervolgd. Theo Zondag

geplaatst op: 25/10/2020

Terug naar het nieuwsoverzicht